Zobacz Konfrontacje 2012
Zobacz Konfrontacje 2011
Zobacz Konfrontacje 2010

Zostań naszym fanem, aby otrzymywać powiadomienia o kolejnych konkursach

Regulamin konkursu "Konfrontacje 2013"

§ 1

 1. Organizatorem czwartej edycji konkursu "Konfrontacje" pod nazwą "Konfrontacje 2013", jest Fundacja "Fundusz Pomocy Studentom" z siedzibą w Warszawie (ul. Krakowskie Przedmieście 24/108), zwana dalej "Organizatorem".
 2. "Konfrontacje 2013" są organizowane w ramach programu edukacyjnego dla studentów i doktorantów współfinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 3. Celami konkursu są:
  • wybór i nagrodzenie studentów lub doktorantów, którzy potrafią napisać najlepszy tekst na jeden ze wskazanych w niniejszym regulaminie tematów i przyczynić się do powstania dokumentu pod nazwą "KODEKS DOBRYCH studenckich PRAKTYK". Dokument ten będzie dotyczył pożądanych relacji pomiędzy studentami, pracodawcami i uczelniami (jako organizatorami praktyk studenckich) oraz powinności każdej z wymienionych grup w związku z planowaniem, organizowaniem, przeprowadzaniem, koordynowaniem, ocenianiem i rozliczaniem praktyk studenckich,
  • zgromadzenie opinii i materiałów, które pozwolą przygotować wyżej wymieniony dokument,
  • przygotowanie publikacji zawierającej treść wyżej wymienionego dokumentu oraz najciekawsze teksty lub ich fragmenty zgłoszone w ramach konkursu.

§ 2

 1. Zadaniem osób biorących udział w "Konfrontacjach 2013" jest napisanie tekstu na jeden z trzech wybranych tematów:
  • "W kodeksie trzeba zapisać, że...",
  • "Tak powinno być na wszystkich praktykach",
  • "Nie o to chodzi w praktykach studenckich". 
 2. Osoba wybierająca temat "W kodeksie trzeba zapisać, że..." w swoim tekście zaproponuje treść co najmniej jednego punktu, który jej zdaniem powinien znaleźć się w powstającym dokumencie pod nazwą "KODEKS DOBRYCH studenckich PRAKTYK" oraz uzasadnia swój wybór.
 3. Osoba wybierająca temat "Tak powinno być na wszystkich praktykach" w swoim tekście opisuje znany im przypadek lub przypadki wzorcowego stosunku pracodawców, uczelni lub studentów do planowania, organizowania, przeprowadzania, koordynowania, oceniania lub rozliczania praktyk studenckich.
 4. Osoby wybierająca temat "Nie o to chodzi w praktykach studenckich" w swoim tekście opisuje znany jej przypadek wadliwych rozwiązań lub postaw dotyczących planowania, organizowania, przeprowadzania, koordynowania, oceniania lub rozliczania praktyk studenckich. Opisywana uczelnia lub firma nie musi być wymieniana z nazwy.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia drugiego etapu konkursu "Konfrontacje 2013", który może wymagać fizycznej obecności finalistów konkursu w wyznaczonym przez Organizatora dniu listopada 2013 roku, o wskazanej godzinie, we wskazanym miejscu na terenie Warszawy.

§ 3

 1. Tekst zgłoszony w konkursie może mieć dowolną formułę (opinia, felieton, analiza, relacja itp.).
 2. Zgłoszony tekst, bez względu na wybrana formułę, nie może przekraczać objętości 4.000 znaków licząc ze spacjami.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania w części lub w całości nagrodzonych prac, list z imionami i nazwiskami laureatów "Konfrontacji 2013" oraz osób, których prace zostały wyróżnione w konkursie "Konfrontacje 2013".

§ 4

 1. "Konfrontacje 2013" są przeznaczone dla pełnoletnich studentów i doktorantów, posiadających obywatelstwo polskie. W momencie zgłoszenia tekstu uczestnik "Konfrontacji 2013" musi posiadać status studenta lub doktoranta.
 2. Tekst musi być napisany w języku polskim.

§ 5

 1. Dla laureatów "Konfrontacji 2013" przewidziano następujące nagrody podstawowe:
  • I nagroda - publikacja całości lub części nadesłanego tekstu w wydawnictwie książkowym, dyplom oraz laptop,
  • II nagroda - publikacja całości lub części nadesłanego tekstu w wydawnictwie książkowym,  dyplom oraz tablet,
  • III nagroda - publikacja całości lub części nadesłanego tekstu w wydawnictwie książkowym, dyplom oraz smartfon.
 2. Organizator dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród lub wyróżnień dla uczestników "Konfrontacji 2013".

§ 6

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia "Konfrontacji 2013".
 2. Zgłoszone teksty są oceniane przez jury powołane uchwałą zarządu Organizatora.
 3. Ocena jury ma charakter subiektywny.
 4. Od decyzji jury nie przysługuje odwołanie.

§ 7

 1. Teksty należy przesłać Organizatorowi do 3 listopada 2013 roku, do godziny 23:59:59 (słownie: do trzeciego listopada dwa tysiące trzynastego roku, do godziny dwudziestej trzeciej pięćdziesiąt dziewięć minut i pięćdziesiąt dziewięć sekund), przy pomocy formularza elektronicznego umieszczonego na stronie internetowej www.konfrontacje.edu.pl (w zakładce "Formularza"). Wszystkie pola formularza oznaczone jako obowiązkowe muszą być wypełnione.
 2. Uczestnik konkursu "Konfrontacje 2013" może zgłosić dowolną liczbę tekstów (każdy liczący maksymalnie 4.000 znaków licząc ze spacjami) z jednego lub kilku wybranych tematów.
 3. Liczba nadesłanych tekstów, ich długość i liczba podjętych zagadnień nie są kryteriami wpływającymi na ocenę jury.
 4. Kluczowe znaczenie dla jury ma styl argumentacji, sprawność w posługiwaniu się językiem polskim i zgodność formuły tekstu z wymogami Regulaminu, a w przypadku tematu wymienionego w § 2 pkt 2 również poprawność sformułowania propozycji przepisu.
 5. Z chwilą zgłoszenia tekstu do "Konfrontacji 2013" na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie (niewyłączne) prawa majątkowe do utworu (pracy) w zakresie:
  1. utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu/utworów - wytwarzanie egzemplarzy utworu bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), liczbę i wielkość nakładu;
  2. obrotu wydawnictwami, w których utwór utrwalono, publicznego udostępniania utworu, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechniania w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wprowadzenia korekt i redakcji tekstu, dokonywanie skrótów i opracowań, wykorzystanie utworu lub jego fragmentu do innego celu np. adaptowanie do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego Organizatora, artykułu prasowego oraz prawa pokrewne z zastrzeżeniem między innymi ujawnienia nazwiska autora w sposób zwyczajowo przyjęty oraz z obowiązkiem przekazania autorowi dwóch egzemplarzy autorskich każdego wydania. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanego utworu (pracy) powoduje przeniesienie na Organizatora własności nadesłanego egzemplarza tego utworu bez względu na formę, w jakiej został dostarczony.
 6. Uczestnik przystępujący do "Konfrontacji 2013" zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, które naruszają prawa do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich. W przeciwnym razie ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył.
 7. W wypadku nadesłania przez uczestnika materiałów, co do których istnieje podejrzenie naruszenia prawa ochrony własności intelektualnej (np. plagiat), jego udział w "Konfrontacjach 2013" zostaje zawieszony do czasu jednoznacznego wyjaśnienia sprawy.

§ 8

 1. Udział w "Konfrontacjach 2013" jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby "Konfrontacji 2013" zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (DzU nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 2. Organizator informuje uczestników, że ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej przez uczestnika zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z uczestników konkursu "Konfrontacje 2013" ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych w trakcie przeprowadzania "Konfrontacji 2013" jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w tym konkursie.

§ 9

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej fundacja@pomocstudentom.pl lub adres poczty tradycyjnej: Fundacja "Fundusz Pomocy Studentom", ul. Krakowskie Przedmieście 24/108, 00-927 Warszawa z dopiskiem: "Uwagi do Regulaminu Konfrontacji 2013".
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich treści na stronie internetowej www.konfrontacje.edu.pl.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania jego treści na stronie internetowej www.konfrontacje.edu.pl.